top of page

POSLOVI / OGLASI ZA POSAO

Search

Kako dalje? Lizing radnika u Srbiji


HR Bulevar usluge zapošljavanja, lizing radnika, agencije za privremeno zapošljavanje, pravni okvir, zakon, ustupanje radnika

Visoka stopa nezaposlenosti u Srbiji, neizvesna budućnost velikih preduzeća kao i rastuća popular- nost evropskih pokreta koji vraća- ju radnička pitanja u politički fokus, ukazuju da je u javnom diskursu otvoren značajan prostor za ak- tivizam i javno zagovaranje bitnih tema iz oblasti radničkih prava.

Bez obzira da li im je primarni interes solidarnost sa obesprav- ljenim radnicima, ili želja da pos- luju u skladu sa međunarodnim standardima, ne bi trebalo da bude ozbiljnih prepreka u zajedničkom nastupu poslodavaca i sindikata prema državi: što hitnija imple- mentacija osnovnih odredbi Kon- vencije o privatnim agencijama za zapošljavanje MOR 181 u posto- jeće zakone.

Na ovaj način bi se omogućilo re- definisanje uslova pod kojim posluju agencije za zapošljavanje i otvorio prostor za uvođenje nadležnosti inspekcije rada prilikom kontrole poslovanja agencija. Takođe, kom- panijama bi tako bio pružen os- lonac u nacionalnom zakonodavst- vu prilikom ispunjavanja uslova za međunarodni standard ISO 9001 – Sistem upravljanja kvalitetom.

Među prioritetne aktivnosti koje se mogu preduzeti pre donošen- ja odgovarajućeg zakona, svakako spada i bliža saradnja sa inspekci- jom rada, kako bi prilikom nadzora mogla lakše da razlikuje različite vrste rada i brzo identifikuje na- jamni rad, kao i uslove koje treba da ispunjava.

Kao relativno nov koncept koji obuhvata niz različitih oblika zapošljavanja, prekarni rad je po- tencijalna tačka međusindikalne saradnje i pruža mogućnost otklo- na od popularnih stereotipa veza- nih za stare ideje o radničkoj klasi i sindikalno organizovanje. Prekarni rad okuplja najniže i najviše slo- jeve društva, građevinske radnike s jedne i poznate novinare i glumce s druge strane. Kreirati jasnu za- jedničku platformu postavlja se kao težak izazov, ali i kao ogromna šan- sa za širok konsenzus u društvu.

Hitna primena osnovnih odredbi Konvencije MOR 181 u domaće za- kone, konačno, ublažila bi pritisak i snizila tenzije u javnosti, ostavlja- jući akterima vremena da u među- sobnom dijalogu kreiraju održiva dugoročna rešenja.


Preuzeto iz E-priručnika: http://savez.rs/wp-content/uploads/2016/03/RADNICI-NA-LIZING-VODIC.pdf

bottom of page