top of page

BULEVAR kadrovske usluge

angažovanje radnika preko HR agencije

18010_edited_edited.jpg

Merenje frekvencije vozila i ljudi (brojanje saobraćaja)Vršimo  usluge merenja frekvencija  ljudi i vozila, na više lokacija i za različite potrebe, kroz snimanje - praćenje protoka,  evidentiranje frekvencije, opisivanje situacija, popisivanje , itd. Prema zahtevima klijenata, posebno prilagođeno cilju merenja.

U zaokruženom procesu merenja frekvencije, naši zadaci su  obezbeđivanje, angažovanje i obuke brojača ili snimača,  davanje potrebne opreme, materijala,  instrukcija,  radno angažovanje kroz smenski rad (ukoliko je celodnevno ili višednevno praćenje), kontrola i nadzor projekta po etapama, obrada i analiza svih prikupljenih evidencija sa terena, sačinjavanje konačnog izveštaja,  sa tabelarnim prikazom i  grafikonima i dostavljanje klijentu  svih  izveštaja sa prikupljenim terenskim evidencijama

Prikupljeni i obrađeni podaci čuvaju se u strogoj tajnosti i mogu biti dostupni samo Naručiocu posla.

BROJANJE SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA

Brojanje saobraćaja sprovodi se radi prikupljanja podataka o intenzitetu i strukturi saobraćajnih tokova. Osnovni podatak je prosečni godišnji dnevni saobraćaj (PGDS) i dobija se tako što se ukupan protok vozila za godinu dana na jednoj deonici puta podeli sa brojem dana u godini. Dužnost upravljača državnim i lokalnim putevima je da redovno vode statistiku o protoku vozila, na osnovu koje se sprovodi racionalno i efikasno upravljanje putevima.


Brojanje saobraćaja može se vršiti:

  • metodom ručnog brojanja i

  • automatskom metodom.

SVRHA I NAMENA BROJANJA SAOBRAĆAJA


Brojanje ili snimanje saobraćaja čini osnovu za planiranje saobraćaja, a njime se dobija uvid u trenutno stanje saobraćaja, kao i podaci koji upućuju na potrebne rekonstrukcije, izgradnju novih saobraćajnih pravaca ili ostale mere poboljšanja postojećeg i budućeg saobraćaja.

Prikupljanje podataka potrebno je zbog saobraćajnog i urbanističkog planiranja, zbog planiranja buduće saobraćajne mreže ili oblikovanja nekog čvorišta, zbog eventualne rekonstrukcije postojeće saobraćajne mreže i izgradnje novih saobraćajnih pravaca.

Brojanje saobraćaja sprovodi se radi prikupljanja podataka o intenzitetu i strukturi saobraćajnih tokova. Osnovni podatak je prosečni godišnji, dnevni saobraćaj (PGDS) i dobija se tako što se ukupan protok vozila za godinu dana na jednoj deonici puta podeli sa brojem dana u godini.

aerial-view-shanghai-overpass_11zon.jpg
young-man-cross-street_11zon.jpg

IZDVAJAMO:

   1. Praćenje protoka vozila, na razlicitim deonicama puteva u Beogradu i Srbiji (organizvovana kao stalna potreba ili kao  povremeno ručno brojanje saobraćaja)

   2. Potreba  sagledavanja  kapaciteta putne mreže, procene godišnjeg protoka vozila,  izrade studije projekta merenja frekvencija vozila, po etapama ili vremenskim intervalima.

  3. Posebne potrebe za inženjerskim pristupom u rešavanju saobraćajnih problema  i konsultacije u vezi sa izvođenjem radova, projekovanjem saobraćajne signalizacije  itd.   

METODA RUČNOG BROJANJA

Brojanje saobraćaja, prvobitno je bilo ručno, počelo se koristiti kao način na koji su se prikupljali podaci o opterećenjima određenih saobraćajnica (prometnica), kategorijama vozila koja se kreću po njima i sl.

Razlikujemo dve vrste brojanja:

  1. Statičko – broje se vozila koja u određenom vremenskom intervalu prođu kroz određeni presek ceste. Tako se dobivaju podaci o opterećenju ceste, a koriste se pri dimenzioniranju prometnica i čvorišta.

  2. Dinamičko – to je brojanje saobraćajnih tokova. Njime se ustanovljava jačina,smer i put saobraćajnih strujanja (tokova).

Metode brojanja saobraćaja su:

  1. metoda običnog merenja na čvornim točkama

  2. metoda običnog merenja registarskih oznaka vozila

  3. metoda obeležavanja listićima

  4. metoda ispitivanja

  5. anketiranje domaćinstava

Vreme brojanja zavisi od svrhe brojanja. Ako je osnovnim brojanjem određeno vreme maksimalnog opterećenja može i kratkotrajno brojanje od pola sata do 2 sata dati potrebne rezultate.

Podaci o dnevnom opterećenju dobivaju se 16 satnim brojanjem u 2 smjene (6-14 i 14-22 sata).

Pri brojanju treba odabrati karakteristične dane kada su opterećenja prosečna. Odnos dnevnog i noćnog prometa dobiće se 24 satnim brojanjem. Metoda običnog merenja na čvornim točkama – Služi za utvrđivanje prometnih tokova brz obzira na izvor i cilj tih tokova.

Brojačka mesta postavljaju se na svakom prilaznom putu prema raskrsnici. Beleže se smerovi kretanja vozila i kategorije vozila.

18010_edited_edited.jpg
bottom of page