top of page

POSLOVI / OGLASI ZA POSAO

Search

Merenje frekvencije vozila i ljudi (Brojanje saobraćaja)


Beograd, Posao, Saobraćaj, brojanje, Dodatni posao

Vrsimo usluge merenja frekvencija ljudi i vozila, na raznim lokacijama i za razlicite potrebe, kroz snimanje-pracenje protoka, evidentiranje frekvencije, opisivanje situacija, popisivanje , itd., sve prema zhatevima klijenata, posebno prilagodjeno cilju merenja.

U zaokruzenom procesu merenja frekvencije, nasi zadaci su obezbedjivanje, angazovanje i obuke brojaca ili snimaca, davanje potrebne opreme, materijala, instrukcija, radno angazovanje kroz smenski rad (ukoliko je celodnevno ili visednevno pracenje), kontrola i nadzor projekta po etapama, obrada i analiza svih prikupljenih evidencija sa terena, sacivanjavanje konacnog izvetaja, sa tabelarnim prikazom i grafikonima, i dostavljanje klijentu svih izvestaja sa prikupljenim terenskim evidnecijama.

Prikupljeni i obradjeni podaci cuvaju se strogoj tajnosti, i mogu biti dostupni samo Naruciocu posla.

SVRHA I NAMENA BROJANJA SAOBRAĆAJA Brojanje ili snimanje saobraćaja čini osnovu za planiranje saobraćaja, a njime se dobija uvid u trenutno stanje saobraćaja, kao i podaci koji upućuju na potrebne rekonstrukcije, izgradnju novih saobraćajnih pravaca ili ostale mere poboljšanja postojećeg i budućeg saobraćaja.

Prikupljanje podataka potrebno je zbog saobraćajnog i urbanističkog planiranja, zbog planiranja buduće saobraćajne mreže ili oblikovanja nekog čvorišta, zbog eventualne rekonstrukcije postojeće saobraćajne mreže i izgradnje novih saobraćajnih pravaca. Brojanje saobraćaja sprovodi se radi prikupljanja podataka o intenzitetu i strukturi saobraćajnih tokova. Osnovni podatak je prosečni godišnji, dnevni saobraćaj (PGDS) i dobija se tako što se ukupan protok vozila za godinu dana na jednoj dionici puta podeli sa brojem dana u godini.

BROJANJE SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA

Brojanje saobraćaja sprovodi se radi prikupljanja podataka o intenzitetu i strukturi saobraćajnih tokova. Osnovni podatak je prosečni godišnji dnevni saobraćaj (PGDS) i dobija se tako što se ukupan protok vozila za godinu dana na jednoj deonici puta podeli sa brojem dana u godini. Dužnost upravljača državnim i lokalnim putevima je da redovno vode statistiku o protoku vozila, na osnovu koje se sprovodi racionalno i efikasno upravljanje putevima. Brojanje saobraćaja može se vršiti:

  • metodom ručnog brojanja i

  • automatskom metodom.

Metoda ručnog brojanja

Brojanje saobraćaja, prvobitno je bilo ručno, počelo se koristiti kao način na koji su se prikupljali podaci o opterećenjima određenih saobraćajnica (prometnica), kategorijama vozila koja se kreću po njima i sl.

Razlikujemo dve vrste brojanja:

1. Statičko – broje se vozila koja u određenom vremenskom intervalu prođu kroz određeni presjek ceste. Tako se dobivaju podaci o opterećenju ceste, a koriste se pri dimenzioniranju prometnica i čvorišta.

2. Dinamičko – to je brojanje saobraćajnih tokova. Njime se ustanovljuje jačina,smjer i put saobraćajnih strujanja (tokova).

Metode brojanja saobraćaja su:

1. metoda običnog merenja na čvornim točkama

2. metoda običnog merenja registarskih oznaka vozila

3. metoda obeležavanja listićima

4. metoda ispitivanja

5. anketiranje domaćinstava

Vreme brojanja zavisi od svrhe brojanja. Ako je osnovnim brojanjem određeno vreme maksimalnog opterećenja može i kratkotrajno brojanje od pola sata do 2 sata dati potrebne rezultate.

Podaci o dnevnom opterećenju dobivaju se 16 satnim brojanjem u 2 smjene (6-14 i 14-22 sata).

Pri brojanju treba odabrati karakteristične dane kada su opterećenja prosečna. Odnos dnevnog i noćnog prometa dobiće se 24 satnim brojanjem. Metoda običnog merenja na čvornim točkama – Služi za utvrđivanje prometnih tokova brz obzira na izvor i cilj tih tokova.

Brojačka mesta postavljaju se na svakom prilaznom putu prema raskrsnici. Beleže se smerovi kretanja vozila i kategorije vozila.

IZDVAJAMO:

1. pracenje protoka vozila, na razlicitim deonicama puteva u Beogradu i Srbiji

(organizvovana kao stalna potreba, ili kao povremeno rucno brojanje saobracaja)

2. potreba sagledavanja kapaciteta putne mreze, procene godisnjeg protoka vozila, izrade studije projekta merenja frekvencija vozila, po etapama ili vremenskim intevalima.

3. posebne potrebe za inzenjerskim pristupom u resavanju saobracajnih problema i konsultacije u vezi sa izvodjenjem radova, projekovanjem saobracajne signalizacije itd.

bottom of page